Ze stanov České daseinsanalytické společnosti

 

I. Účelem spolku je: 

sdružování odborníků, kteří vzhledem k vykonávané profesi nebo životní orientaci vykazují výrazný zájem o daseinsanalytickou psychoterapii, její praxi, teorii a filosofii jakož i studující, kteří se připravují pro tuto profesní dráhu.

 

II. Členství ve spolku:

1. Členy spolku mohou být fyzické osoby starší 18 let a právnické osoby.

2. Členy spolku se mohou stát osoby, které souhlasí se stanovami, s cíli a činností spolku a podporují jeho činnost.

3. Členství ve spolku vzniká na základě písemné přihlášky, kterou zájemce o členství předkládá ke schválení představenstvu. Představenstvo písemně vyrozumí zájemce o členství o přijetí či nepřijetí za člena. Členství vzniká dnem zaplacení zápisného a členského příspěvku.

 

III. Činnost spolku

- organizovat odborné vzdělávací programy, odborná setkání, semináře, konference a workshopy v oboru daseinsanalytické psychoterapie,

- podporovat šíření idejí daseinsanalytické psychoterapie a na jejím základě orientované odborné práce, 

- podporovat kritické diskuse a rozvoj teoretického bádání v uvedených oblastech,

- shromažďovat a šířit informace o nových objevech a aplikacích v oblasti daseinsanalytické psychoterapie,

- hájit zájmy svých členů a za tímto účelem spolupracovat se všemi institucemi, fyzickými i právnickými osobami,

- vyhodnocovat a oceňovat významné práce a tvůrčí přínosy v oblasti svého zaměření