Vzdělání DA psychoterapeuta

Zápis ze semináře na téma Vzdělávání v České daseinsanalytické společnosti

Zápis ze semináře na téma vzdělávání v České daseinsanalytické společnosti 14.12. 2012

Přítomni: doc. Růžička, 6 členů ČDS, 1 student PVŠPS

1) Představení přítomných členů.

2) Doc. Růžička nastínil dlouhodobé osobní zkušenosti s procesem ustanovení psychoterapie v České republice, jako respektované společenskovědní disciplíny.

Vysvětlil situaci ve výboru ČPS, v němž na podzim 2012 došlo k vyhrocení snahy většiny členů současného výboru Psychoterapeutické společnosti, nějakou formou dostat psychoterapii do zdravotnické legislativy, což by mohlo podstatně zkomplikovat provádění psychoterapie mimo zdravotnictví. Tato snaha byla zpochybněna a pravděpodobně také oslabena. Byla vytvořena platforma, která se bude snažit psychoterapii určitým způsobem zmapovat a pak provést potřebné kroky k její větší průhlednosti, týkající se jak vzdělávání, tak jejího provádění. Za potřebné doc. Růžička považuje kromě jiného, aby se vzdělávací instituty více cítily zodpovědné za své svěřence ve výcviku, především však za kvalitu vzdělávání, které poskytují. Bylo by proto užitečné, aby svoje síly spojily na nějaké úrovni vzájemné spolupráce a informovanosti. Jedná se o psychoterapeutické vzdělání základní i celoživotní. Bylo by užitečné do procesu zapojit ostatní relevantní vysoké školy. Česká daseinsanalytická společnost by zde měla mít důležité postavení i vliv. Na základě jejich systematicky rozvíjené spolupráce by mělo dojít k vytvoření podzákonných norem, které by umožnily ustanovit jasná pravidla, avšak současně i ponechat dostatečný prostor pro přirozenou proměnlivou skutečnost světa, v němž se psychoterapie a lidé s ní spojení pohybují.

3) Z řad aktivistů, kteří přišli 18. 12. 2012 do Lékařského domu, byla ustanovena pracovní skupina, která se chce ujmout úkolu formulovat současné problémy psychoterapie a navrhnout jejich případná řešení. Jedná se o Mudr. Pinďákovou a Mgr. Milnera, kteří poskytnou bližší informace všem členům společnosti, ochotným zapojit se do činorodého dění této skupiny.

4) Standardy vzdělání ČDS budou procházet akreditačním řízením ČPS na jaře r. 2013. Do té doby je možné otevřeně diskutovat nad jejich zněním.

 

5) Podstatné je, že upravené standardy daseinsanalytického vzdělávání (rezonující s nároky IFDA, Mezinárodní společnosti pro daseinsanalýzu), se dotýkají pouze nových zájemců o tento psychoterapeutický přístup, ne těch, kteří započali výcvik za dříve ustanovených podmínek. Pro tyto kolegy jsou nové standardy vzdělávání nabídkou a inspirací pro celoživotní růst a práci na sobě. Vztahují se na ně tedy podmínky, které byly ustanoveny v době, kdy do DA výcviku vstupovali.

6) Občanská společnost vyžaduje starost o druhé i osobní nasazení. Všichni, kteří mají zájem o rozvoj psychoterapie, budou vítáni. Jde o práci navíc, se spoustou starostí a bez honoráře. Najdou se lidé ochotní přiložit ruku k dílu?

7) Doc. Růžička je otevřen široké diskusi na téma vzdělávání v ČDS, jen je třeba předem dohodnout termín a osobně se akce zúčastnit.

8) Původní i nové standardy vzdělávání budou uveřejněny na stránkách ČDS v sekci aktuality.

 

Zapsala: Mgr. Lucie Vacková

Pravidla  vzdělání pro daseinsanalytické výcviky

http://www.pvsps.cz/verejnost/psychoterapeuticky-vycvik/daseinsanalyticky-vycvik/