Pravidla DA výcviku do 2012

Daseinsanalytický výcvik (pro výcviky, které začaly do roku 2012)

Leták ve formátu Wordu si můžete stáhnout zde.

Psychoterapeutický výcvik obsahuje tři součásti: sebezkušenostní část, teorii a supervizi.

1. Sebezkušenostní část

Trvá zpravidla 5 let a obsahuje nejméně 500 hodin zkušenosti se sebou (obvykle 580 - 600 hodin, z nichž 500 je povinných a zbytek představuje rezervu). Během jednoho roku proběhne obvykle 120 hodin výcviku rozložených do čtyř několikadenních bloků, z nichž jeden bývá pětidenní, jeden třídenní a dva dvoudenní.
Tato část výcviku je zakončena způsobem, který určí vedoucí komunity.

Výcvik se otevírá zhruba jednou za rok až rok a půl.

Vedoucími výcviků jsou: Doc. PhDr. Jiří Růžička, Doc. PhDr. Oldřich Čálek, MUDr. Zuzana Pinďáková, Mgr. Jakub Zlámaný, PhDr. Daniela Wurstová, Mgr. Jan Vybíral, MUDr. Radmila Schneiderová, PhDr. Milan Sedláček, MUDr. Michal Kryl, Mgr. Pavla Janská a další.
Nabídka výcvikových lektorů může být průběžně aktualizována.

Podmínkou přijetí do sebezkušenostního výcviku je alespoň středoškolské vzdělání s maturitou a úspěšné absolvování výběrového pohovoru (ve kterém se zjišťují zejména osobnostní předpoklady a motivace zájemce).

Cena za rok určená k úhradě práce lektorů, supervizorů, hostů a organizace, činí pro příští rok kolem 19 000 Kč, roční nárůst se pohybuje zpravidla okolo míry inflace a je odvozen od růstu nákladů s výcvikem spojených. Cena nezahrnuje pobyty a stravu, které jsou zajišťovány v příznivých cenových relacích.

2. Teorie

Obsahuje 380 hodin, které jsou rozděleny do dvou částí:

1. Obecná teorie (200 hodin). Absolventi vzdělání v pomáhajících profesích získali tuto část vzdělání během studia některé z pomáhajících profesí, např. psychologie, medicíny, sociální práce, speciální pedagogiky apod. Ostatní, kteří nemají takovéto vzdělání, jej mohou získat absolvováním tříletého teoretického studia na PPF.

2. Speciální teorie (180 hodin), která je v každé škole či směru odlišná. Naše výcviky jsou buď psychodynamické nebo daseinsanalytické. Pro oba typy nabízíme tyto možnosti vzdělávání:

a) Seminář Lege artis postupy ve skupinové a komunitní psychoterapii, ve kterém je možné se naučit psychoterapeutickým postupům, dovednostem a zvládání typických a obtížných skupinových a komunitních situací. Získané dovednosti si nelze plně osvojit ani studiem, ani zkušeností ve výcvikové skupině. Tento seminář je zpravidla dvouletý a obsahuje 80 hodin. Seminář doporučujeme obzvláště proto, že vytváří potřebné profesní návyky. Je vhodné jej začít až po absolvování dvou až tří let sebezkušenostního výcviku.

b) Jednotlivé semináře, které obsahují 13 ‑ 17 hodin. Dále jsou uvedena témata seminářů, které se započítávají do teoretické části výcviku (doporučujeme Vám ověřit si na studijním oddělení PVŠPS-PPF, zda Vámi vybraný seminář je uznáván). Docházku do jednotlivých seminářů si můžete rozvrhnout podle svého uvážení v průběhu celé sebezkušenostní části výcviku i po jejím dokončení.

c) Tříletý teoretický daseinsanalytický seminář, podrobnosti a přihlášku najdete zde.

d) Přednáškové víkendy v rámci PPF, a to každý měsíc, zpravidla poslední pátek a sobotu v měsíci. Jeden přednáškový víkend obsahuje 12 hodin, koná se devětkrát do roka (kromě prosince a prázdnin), za jeden rok tedy obsahuje 108 hodin. Kromě přednášek je možné v rámci přednáškového víkendu navštívit také cykly krátkých seminářů, jeden cyklus (1 semestr) obsahuje 8 hodin. V průběhu jednoho školního roku můžete navštěvovat více cyklů. Všechny podrobnosti o výuce na PPF získáte na stránce PPF.

Ceník přednášek a seminářů:
Pokud se zúčastníte přednášek na PPF, zaplatíte buď celý rok (v ceně je zahrnuto zasílání programů přednášek každý měsíc) nebo jednotlivé víkendy na místě, víkendové semináře se platí jednotlivě. Ceny  viz stránka PPF - Platby

Teoretická část vzdělání je ukončena orientační zkouškou.
Ke zkoušce se můžete přihlásit po absolvování teoretické části na e-mail vycvik@pvsps.cz. Zkouška se koná po přihlášení dostatečného počtu zájemců.

Literatura doporučená ke zkoušce:
BINSWANGER, L., MINKOWSKI, F., STRAUSS, E., Antologie. Osoba a existence z perspektivy fenomenologicko-antropologické psychiatrie. Praha: Host, 2009.
BOSS, M. Nárys medicíny a psychologie. Rychnov nad Kněžnou : I.II. nakl. J a J, 1992.
CONDRAU, G. Sigmund Freud & Martin Heidegger. Praha: Triton, 1998.
ČÁLEK, O. Skupinová daseinsanalýza. Praha: Triton, 2004.
HEIDEGGER, M. Bytí a čas. Praha: OIKOYMENH, 2002.
RŮŽIČKA. J. (ed) Komunitní a skupinová psychoterapie v české perspektivě. Praha: Triton, 2011.
RŮŽIČKA. J. Ego analýza. Kritická studie. Praha: Triton 2010.
YALOM, I. Existenciální psychoterapie, Praha: Portál, 2006.
YALOM, I. Teorie a praxe skupinové psychoterapie, Praha: Portál, 2007.
ZEIG. J. K. Umění psychoterapie. Praha: Portál, 2005.
 

3. Supervize

Supervize obsahuje nejméně 100 hodin práce se supervizorem. Je možné ji absolvovat formou:
a) skupinové supervize (Váš případ se probírá ve skupině, požaduje se aktivní účast, tzn. přednesení vlastních případů),
b) individuální supervize (kde máte supervizora jen pro sebe). Individuální supervizi doporučujeme především pro ty kolegy, kteří v budoucnu nebudou vykonávat skupinovou psychoterapii nebo ji budou poskytovat v menší míře a soustředí se na psychoterapii individuální.
c) balintovské skupiny (vedené vedoucím uznávaným Balintovskou společností, balintovská skupina je zaměřena na problematiku vztahu pacienta a terapeuta, požaduje se aktivní účast, tzn. přednesení vlastních případů).
Supervizi je nutné absolvovat u jednoho supervizora, v případě dvou forem supervize maximálně u dvou supervizorů. Balintovskou skupinu (c) je nutné kombinovat s jednou z dalších forem supervize (a, b)., a to tak aby balintovská skupina neobsahovala více než třetinu celé supervize. Ve výjimečných případech je po dohodě možná změna supervizora. Supervizor rozhoduje o způsobilosti k samostatnému výkonu systematické psychoterapie v rámci směru, v němž psychoterapeut absolvoval výcvik (pokud má vysokoškolské vzdělání v pomáhající profesi). Supervizor dodá výsledek supervize hodnocením na studijní oddělení PVŠPS tak, aby mohlo být vydáno osvědčení o absolvování výcviku. V případě záporného hodnocení navrhne supervizor další řešení, které musí být schváleno PPF. V případě odlišného hodnocení dvou supervizorů dojde k jednání za účasti zástupce PPF tak, aby došlo ke shodě názoru.Podmínky supervize (včetně ceny) si je třeba dohodnout přímo se supervizorem, kterého si vyberete a který je na seznamu našich supervizorů, jenž je dále uveden (v případě zájmu Vám na ně poskytneme kontakty). Skupinovou supervizi a balintovskou skupinu může v případě dostatečného počtu zájemců PPF pomoci zorganizovat.
Doporučujeme začít se supervizí až po absolvování alespoň poloviny sebezkušenostního výcviku a vždy po dohodě s vedoucím výcvikové skupiny (bez této dohody nebudou supervizní hodiny započítány). Kolegům, kteří již pracují psychoterapeuticky s klienty nebo pacienty, doporučujeme supervizi i dříve (po dohodě s vedoucím výcvikové skupiny). Upozorňujeme, že je třeba rozlišovat mezi supervizí, která plyne z potřeb výkonu práce (nezapočítává se do výcvikové supervize), a supervizí plynoucí z potřeb výcviku.

Seznam supervizorů najdete zde.

Zakončení výcviku

Výcvik je ukončen teoretickou prací na téma dle vlastního výběru z oblasti skupinové nebo individuální psychoterapie a její obhajobou.
Rozsah práce je 12 stran (normovaná strana má 60 znaků a 30 řádek, v elektronické podobě 1800 znaků). Práce by měla obsahovat úvahu, rozbor nebo vlastní názor týkající se problému nebo závažného tématu skupinové a komunitní nebo individuální psychoterapie orientace shodné s výcvikem. Doporučujeme, aby práce obsahovala kazuistiky, ať v podobě zlomků nebo kazuistiky celé. Kazuistika musí být podložena teorií. Téma doporučujeme konzultovat s výcvikovými lektory vlastního nebo jiného výcviku. Po formální stránce musí práce splňovat následující podmínky: Při citacích z literatury je nutné napsat uvozovky a uvést zdroj, ze kterého citujete. Za citací v textu se uvádí autor či autoři a rok vydání díla (př.: „ ......" (Vymětal a kol., 1997)). Na konci práce musí být uveden seznam použité literatury (knihy se uvádějí stejným způsobem jako v seznamu literatury ke zkoušce).

Obhajoba závěrečné práce probíhá před výcvikovou komisí. Absolvent prokazuje schopnost propojení a využití osvojených poznatků, zkušeností a dovedností ze všech částí výcviku, profesionální kompetenci a vnímavost k etickým standardům.

K závěrečné obhajobě se můžete přihlásit po absolvování a uzavření všech tří částí výcviku na e-mail vycvik@pvsps.cz.