Daseinsanalytický výcvik

Daseinsanalytický výcvik v komunitně - skupinové psychoterapii

Informace o aktuálně otevíraných výcvicích je na stránce přihlášení.

Výcvik je zaměřen na rozvíjení možnosti každého účastníka být sám sebou. Probíhá v duchu hesla: "Být sám sebou a neztratit druhé, být autenticky s druhými a přitom neztratit sám sebe". Jedná se o rozšíření přístupů a postupů švýcarské daseinsanalýzy na skupinu. Fenomenologický je tento způsob psychoterapie a výcviku proto, že se tu všechno důsledně nechává být tím, čím to je, a nepřevádí ani neredukuje se to na nic jiného "v pozadí". Označení "hermeneutický" znamená, že základním momentem je tu smysl, porozumění a výklad. Skupinový rozhovor se odehrává v rovině přirozené řeči a živé osobní zkušenosti. Skupinové jevy a události spolubytí jsou ponechány ve svých původních a jedinečných významech. Nepoužívá se hlubinného myšlení a teorie (jakým je např. pojmový konstrukt "nevědomí", ani odosobněné teorie učení). Vedení rozhovoru a způsob diskuse není invazivní, ale přesto se proniká do všech témat lidské existence, včetně její svobody a odpovědnosti.
To je umožněno okolností, že fenomenologicky hermeneutická psychoterapie a výcvik se opírají o existenciální antropologii, která člověka neredukuje na pudově řízenou bytost. Člověk se primárně řídí vlastním porozuměním svému bytí a bytí vůbec. Zabýváme se pocity, protože každé porozumění je vždy nějak naladěné. Bezprostřední vztahy a dialog v tomto výcviku mají přednost před tzv. psychoterapeutickými technikami. Ty jsou spíše doplňkové a ryze prostředečné a klade se důraz na jejich beznátlakovou a rozumějící aplikaci.
To, že se fenomenologicky hermeneutický přístup důsledně přidržuje bezprostřední fakticity lidské existence, mu umožňuje respektovat osobitou jedinečnost každého člověka a také jí rozumět. Určujícím vodítkem je tu snaha vyhnout se všemu mechanickému a manipulativnímu. To klade značné požadavky na nasazení a konstruktivní tvořivost účastníků; nebuduje se rutina ani žádná doktrína, ale konkrétním porozuměním podložená otevřenost vůči každému životnímu příběhu, se kterým se příští psychoterapeut v budoucnosti setká. Fenomenologicky hermeneutický přístup i výcvik lze proto označit za náročné. Dosavadní bilance však nasvědčuje tomu, že absolvent tohoto sebezkušenostního výcviku není kultivován jednostranně a má cestu otevřenou k jakémukoliv dalšímu profesnímu růstu a uplatnění.

Psychoterapeutická komunita
Výcvik probíhá komunitní a skupinovou formou. Komunita je přirozené společenství lidí ve výcviku. V ní probíhají společné akce a společný program. Komunita je půdou, ze které vyrůstá skupinová zkušenost i skupinová práce.Důležitými hodnotami jsou, otevřenost, respekt, přijetí sebe i druhých, péče o důstojnost, čest a toleranci, cílem je získání a osvojení vědomí i praxe lidské vzájemnosti.

Psychoterapeutická skupina
Ve skupině probíhá vlastní terapeutický program, který má svoji specifickou podobu i řád.
Cílem je:
a) Otevírání vlastních a danému člověku přiléhajících možností smysluplného života.
b) Otevírání vztahů a vztahovosti v komunitním a skupinovém setkávání.
c) Zakládání předpokladů k pravdivému vedení vnitřního života i soužití s druhými lidmi.
d) Živá účast, vhled a porozumění lidským společenstvím, tvořícím různé horizonty našich vztahů, vazeb a soužití. Součástí toho jsou i hlubší poznání barier, omezení a příčin potíží v soužití a komunikaci.
e) Obnova tradičních, objevování nových i opouštění falešných životních hodnot.
f) Rozvoj sebe a svých možností, schopností a vztahového potenciálu, zrání a košatění života v různých etapách života.
g) Pěstování odvahy k porozumění smyslu, ke změně, odvaha vzdávat se iluzí, sebeklamu a nereálných očekávání.
h) Setkání s léčebnými a dalšími vlivy psychoterapie, možnostmi i mezemi, psychosomatické souvislosti. vhled a porozumění osobní psychopatologii i patologii v lidských společenstvích.
i) Odvaha k přesahu i střízlivosti.

Během výcviku jsou do komunitních klubů zváni lektoři, kteří frekventanty seznámí s některými důležitými psychoterapeutickými dovednostmi a "technikami". (arteterapie, relaxace, muzikoterapie atp). S postupem času frekventanti přebírají vedení komunit a klubový program.

 

Přijetí do výcviku

Podmínky pro přijetí uchazečů: 

 

1.   Věk při nástupu do výcviku nejméně 23 let.
2.   Alespoň středoškolské vzdělání s maturitou. Psychoterapeutické vzdělání je určeno především lékařům, klinickým psychologům a jiným pracovníkům pomáhajících profesí.
3.   Nepřítomnost zdravotních potíže a osobnostních rysů, které by znemožňovaly zdárně absolvovat podmínky psychoterapeutického vzdělávání.
4.   Úspěšné absolvování výběrového pohovoru se dvěma výcvikovými terapeuty, kteří s nimi prohovoří některé otázky životopisu. V pohovoru.se posuzují osobnostní předpoklady a motivace uchazečů pro psychoterapeutickou práci a možnost využití získaných vědomostí a dovedností v profesní praxi.

K přihlášení je třeba poslat:

1.   přihlášku
2.   neformální životopis, který má rád osobní zkušenostní výpovědi v rozsahu 7-10 stran. Doporučuje se životopis sepsat ručně. Neformální životopis je výhradním majetkem uchazečů a s jejich souhlasem do nich mohou nahlížet výcvikoví lektoři.
Termín přihlášení a otevření nového výcviku je uveden na stránce přihlášení. Na základě přihlášky dostanete písemnou pozvánku k výběrovému pohovoru.

Po absolvování pohovoru budou uchazeči písemně informováni o přijetí/nepřijetí do výcviku.