Pozvánka na členské shromáždění ČDS 2021

20. května v 12:00

Členské shromáždění ČDS proběhne on-line dne 8. 6. 2021 od 18:00. Všichni členové ČDS jsou srdečně zváni.

                                  Pozvánka na členské shromáždění

spolku Česká daseinsanalytická společnost z. s,

IČ: 26610141, se sídlem Praha 4, Hekrova 805, 149 00 zapsaného ve spolkovém rejstříku

u Městského soudu v Praze pod sp. zn. L 13225

Představenstvo timto svolává členské shromáždění spolku Česká daseinsanalytická společnost z. s., IČ: 26610141.

Termín konání:          8. 6. 2021 od 18:00

Místo konání:            Členské shromáždění se vzhledem k pandemické situaci uskuteční s využitim technických prostředků – elektronickým přístupem prostřednictvím aplikace Microsoft Teams.

 

Program:

  1. Zahájení, prezence
  2. Projednání zprávy o odborné činnosti společnosti
  3. Projednání zprávy o hospodaření společnosti
  4. Projednání zprávy o placení členských příspěvků
  5. Volba členů představenstva
  6. Rozhodnuti o změně stanov – změna počtu místopředsedů představenstva, úprava tzv. kandidátního členství
  7. Diskuse

Odůvodnění:

Podle ustanovení § 19 odst. 1 zák. č. 191/2020 Sb. (zákon o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na osoby účastnící se soudního řízení, poškozené, oběti trestných činů a právnické osoby a o změně insolvenčního zákona a občanského soudního řádu) orgán právnické osoby může rozhodovat mimo zasedání s využitim technických prostředků i tehdy, nepřipoušti-li to zakladatelské právní jednání. Dle ustanovení

§ 18 odst. 2 zák. č. 191/2020 Sb. se ustanovení § 19 téhož zákona použije do 30. června 2021 bez ohledu na trvání mimořádného opatření při epidemii.

Podle ustanovení § 19 odst. 2 zák. č. 191/2020 Sb. nestanoví-li i zákon nebo zakladatelské právní jednání podmínky rozhodování podle odstavce 1, určí je v případě nejvyššího orgánu statutární orgán, kterým je představenstvo.

Pravidla účasti a hlasování:

Členské shromáždění se uskuteční za využiti videokonferenčního hovoru prostřednictvím aplikace Microsoft Teams umožňující dvojsměrný přenos obrazu a zvuku.

Link pro připojení:

h t t p s : / / t e a m s . m i c r o s o f t . c o m / l / m e e t u p - j o i n / 19:meeting_MTQ2MWRkNDgtZGI3MC00NDNlLThiNzQtZjYyZGU0MGZmNzhi@t hread.v2/0?context={"T id":"51088c50-6067-49cc- a 8 5 4 - 2 0 c 0 7 5 0 e 0 0 c 4 % 2 2 % 2 c % 2 2 O i d % 2 2 % 3 a % 2 2 4 8 5 6 6 b c c - f4d0-44dc-9039-205f549d9061"}

Totožnost jednotlivých členů spolku, kteří se budou členského shromáždění účastnit, bude ověřena předložením jejich průkazu totožnosti před vlastní kameru tak, aby předsedající či pověřená osoba ztotožnila osobu ke schůzi přihlášenou s členem spolku. Přítomnost ověřeného účastníka bude zaznamenána do listiny přítomných. Zástupci členů spolku prokazují svoji totožnost průkazem totožnosti a své zmocnění písemnou plnou mocí s uvedeným rozsahem zmocnění.

Náležité prokázání totožnosti přihlášené osoby je podmínkou pro umožnění hlasování takto přihlášenému členovi spolku. Zápis členů přihlášených prostřednictvím aplikace Microsoft Teams do listiny přítomných bude probíhat v den konání v době od 17:45 hodin.

Po ověření přítomnosti dle předchozího odstavce předsedající či pověřená osoba přistoupí k prezentaci a projednání jednotlivých bodů programu. Podklady pro jednání členského shromáždění budou hlasitě čteny.

Pro evidenci přítomnosti, překládání návrhů, vyjadřování se k jednotlivým bodům a pro možnost hlasování musí být člen spolku v průběhu jednání připojen, jak dvojsměrnému přenosu zvuku, tak i obrazu.

Hlasování s využitim videokonferenčního přenosu prostřednictvím aplikace Microsoft Teams bude probíhat tak, že přítomný člen spolku, který bude připojen dvojsměrným přenosem obrazu a zvuku, bude hlasovat zvednutim ruky – shodně jako kdyby byl fyzicky přítomen na zasedání členského shromáždění. Hlasování musí být patrné na obrazového přenosu. Předsedající a pověřený skrutátor zjisti vizuálně z obrazového přenosu hlasování jednotlivých členů průběh a výsledek hlasování. Výsledek hlasování po jeho ukončení oznámí předsedající přítomným členům.

O průběhu shromáždění bude pořízen zápis.

 

Podklady k projednávaným bodům:

Návrh nových stanov bude zveřejněn na stránkách společnosti nejpozději od 20. 5. 2021, na vyžádání možné zaslat e-mailem na oznámenou e-mailovou adresu.

 

V Praze dne 10. 5. 2021

Česká daseinsanalytická společnost z. s.

zast. Doc. PhDr. Jiří Růžička, PhD., místopředsedou představenstva