Návrh změny stanov - kandidátní členství

20. května v 12:30

Na členském shromáždění ČDS svolaném na 8.6.2021 se bude projednávat návrh změny stanov spolku - rozšíření o možnost kandidátního členství. S návrhem nového znění se můžete seznámit v tomto článku.

VI.

Členství ve spolku

 1. Členy spolku mohou být fyzické osoby starší 18 let a právnické osoby.
 2. Členy spolku se mohou stát osoby, které souhlasí se stanovami, s cíli a činností spolku a podporují jeho činnost.
 3. Členství ve spolku je různého druhu.
 4. Druhy členství ve spolku:
  1. řádné členství; Řádným členem se může stát osoba, která má ukončený kompletní daseinsanalytický psychoterapeutický výcvik;
  2. kandidátní členství; Kandidátním členem se může stát osoba, která vstoupila do daseinsanalytického psychoterapeutického výcviku;
  3. mimořádné členství; Mimořádným členem se může stát osoba, která má mimořádný zájem o naplňování cílů spolku, ale nesplňuje podmínky pro řádné či kandidátní členství;
  4. čestné členství; Čestné členství vzniká rozhodnutím členského shromáždění na návrh představenstva jmenovat čestným členem spolku osoby, které mimořádným způsobem napomáhají naplňování cílů spolku. K udělení čestného členství je třeba souhlasu osoby, které má být uděleno.
 5. S rozdílným druhem členství jsou spojena rozdílná členská práva a povinnosti. Právo hlasování na členském shromáždění a právo volit a být volen do orgánů spolku mají pouze řádní členové spolku.
 6. Členství ve spolku vzniká na základě písemné přihlášky, kterou zájemce o členství předkládá ke schválení představenstvu. Představenstvo písemně vyrozumí zájemce o členství o přijetí či nepřijetí za člena a o druhu jeho členství. Čestný člen přihlášku nepodává, pouze vyjadřuje písemný souhlas s udělením čestného členství. Čestný člen je osvobozen od placení členských příspěvků.
 7. Členství ve spolku zaniká bez ohledu na druh členství vystoupením člena, jeho vyloučením, úmrtím fyzické osoby nebo zánikem právnické osoby.
 8. O vyloučení člena rozhoduje členské shromáždění.
 9. Členové spolku neručí za jeho dluhy.

 

VII.

Práva a povinnosti členů

 1. Každý člen spolku je oprávněn:
  1. podílet se na činnosti spolku, 
  2. účastnit se členského shromáždění (členové s kandidátním, mimořádným či čestným členstvím však bez možnosti hlasování a hlasovacího práva)
  3. účastnit se jednání spolkových akcí za předpokladu, že účast není v konkrétním případě vázána jen na určitý druh členství,
  4. kdykoliv své členství ve spolku ukončit,
 
 1. Považuje-li člen spolku rozhodnutí některého z orgánů spolku za nezákonné nebo odporující stanovám, může do 30 dnů ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 6 měsíců od rozhodnutí požádat o jeho přezkoumání soud. Návrh na přezkoumání však nemá odkladný účinek. Soud může v odůvodněných případech výkon napadeného rozhodnutí pozastavit.

3. Řádný člen spolku je oprávněn:

 1. účastnit se a hlasovat na členském shromáždění,
 2. volit spolkové orgány a být do nich volen.
 1. Každý člen spolku je povinen dodržovat stanovy spolku, plnit usnesení a jiná rozhodnutí orgánů spolku, podílet se na jeho činnosti a naplňovat jeho cíle.
 2. Každý člen spolku s výjimkou čestných členů je povinen uhradit zápisné a členské příspěvky schválené členským shromážděním.

 

VIII.

Orgány spolku

 1. Orgány spolku jsou:
  1. členské shromáždění
  2. představenstvo
  3. etická komise – jako orgán ad hoc
 1. Způsobilý být členem voleného orgánu je ten, kdo je plně svéprávný a je řádným členem spolku. Člen voleného orgánu může být volen opakovaně.

 

IX.

Nejvyšší orgán

 1. Nejvyšším orgánem spolku je členské shromáždění členů.
 2. Členské shromáždění rozhoduje o všech věcech týkajících se činnosti spolku.
 3. Členské shromáždění zejména:jmenuje a odvolává členy představenstva,
 
 • jmenuje čestné členy spolku
 • rozhoduje o změně stanov
 • rozhoduje o výši členských příspěvků a zápisného
 • rozhoduje o vyloučení člena ze spolku
 • schvaluje zásady hospodaření
 • schvaluje zprávu o činnosti představenstva
 • rozhoduje o rozpuštění spolku  nebo jeho sloučení   či splynutí s jiným spolkem
 • jmenuje likvidátora v případě dobrovolné likvidace spolku.
 1. Členské shromáždění je svoláváno představenstvem nejméně jednou ročně. Mimořádné zasedání členského shromáždění je představenstvo povinno svolat, požádá-li o to nejméně polovina všech řádných členů.
 2. Členské shromáždění je svoláváno písemnou pozvánkou adresovanou všem členům spolku (pozvánka může být zaslána elektronicky na e- mailové adresy členů spolku) tak, aby členové obdrželi pozvánku alespoň 15 dnů předem. Na pozvánce musí být uvedeno místo, datum a čas konání shromáždění a jeho program.
 3. Právo hlasovat na členském shromáždění mají pouze řádní členové spolku 
 4. Každý řádný člen spolku má 1 hlas. Členové s kandidátním členstvím, mimořádným či čestným členstvím hlasovací právo nemají.
 5. Členské shromáždění je schopné usnášení, je-li přítomna alespoň polovina řádných členů spolku. Při nižším počtu přítomných řádných členů je členské shromáždění usnášení schopné po dvaceti minutách od zahájení členského shromáždění. K rozhodnutí členského shromáždění je vždy zapotřebí souhlasu většiny přítomných řádných členů spolku.
 6. Z jednání členského shromáždění se vždy pořizuje zápis.
 7. Řádní členové spolku, kteří se nemohou osobně účastnit jednání členského shromáždění, mohou zplnomocnit ke svému zastupování jinou osobu. Plná moc k zastupování musí být udělena písemně. Plná moc opravňuje rovněž k hlasování.

  XIII.

Přechodné ustanovení

S výjimkou čestných členů se všichni členové spolku, jejichž členství trvalo ke dni 8. 6. 2021, považují nadále za řádné členy spolku dle čl. VI odst. 4 písm. a) stanov ve znění změn přijatých ke dni 8. 6. 2021.